Ok, tak já to teda na sebe prásknu. Mám tu èest reprezentovat tuto zemi! Jsem trenérem brankáøù u novì se rodící reprezentace ÈR v kategorii U15. A je to :)

Díky podpoøe a pøístupu SFC Opava mi bylo umožnìno pøijmout tuto nabídku od Petra Kouby, bývalého úspìšného reprezentanta, nyní nejvyššího trenéra brankáøù mládežnických výbìrù ÈR. Mám tedy tu èest, že mým nadøízeným je tento bývalý skvìlý brankáø. Nemùžu nevzpomenout, že jsem v roce 1996 sedìl u televize a pøál mu tehdy jako zaèínající profi brankáø Kauèuku Opava, aby mu to vyšlo. Vyšlo mu to tak, že z toho byla støíbrná medaile na Euru. Myslím si, že každý úspìch je potøeba pøipomenout. Nejen pro krásné vzpomínky na minulost, ale pøedevším jako povzbuzení pro budoucnost.

Pøistoupil k penaltì lehkovážnì. Jeho pøístup byl laxní. Hráèi pøistupují pozdì. Pøístup mužstva neodpovídal høe o záchranu. Pøistupují k utkání s obavou a strachem. Pøístup byl naprosto zodpovìdný a koncentrovaný…
Mùj drahý hráèi,

ještì než dnes poprvé kopneš do míèe a pøedvedeš své umìní, budeš si nìco MYSLET a budeš nìco CÍTIT.
Mùj drahý trenére,

velmi èasto chceš, abych v tréninku plnil úkoly. Nové a nové, nároèné a nároènìjší. Stavíš pøede mì výzvy, zlobíš se, když selhávám, køièíš na mì, nìkdy mì urážíš. Jsem pro Tebe dobrý, jen když se mi nìco podaøí. V tu chvíli jsem Ti roven – jsem èlovìk. V opaèném pøípadì jsem debil, nula, skrèek. Nejsem èlovìk, jsem “jen hráè“.Lukáš Godula – mládežnický reprezentant, 19 let
Ahoj Lukáši, jsem rád, že sis našel èas odpovìdìt mi na pár otázek a poodhalit tak fanouškùm Brankohraní své názory na post, který miluješ – fotbalový brankáø.

1. Nejdøíve krátká otázka – jak to teï jde?

Je pravda, že poslední dobou je toho na mì až pøíliš, ráno škola, cestou ze školy na trénink a odpoledne zase škola a druhý trénink. Teï se mi blíží maturita, tak mám dvoufázový trénink 2x do týdne, je to pro mì taková menší úleva. Nicménì, nejsem jediný èlovìk, který takové období prožívá a tak se na nic nevymlouvám a hledám zpùsoby, jak vše skloubit dohromady a zvládnout. Už jen pár týdnù a budu se vìnovat naplno svému milovanému sportu, fotbalu.Vilém Axmann - bývalý brankáø ligového Kauèuku Opava
Rozhodl jsem se pomoct Michalovi v jeho práci, protože mám k výchovì mládeže kladný vztah. Trénoval jsem brankáøe rùzných vìkových kategorií ve SFC pøed nìkolika lety a nyní se po pauze vracím k tomu, co umím nejlépe – k tréninku fotbalového brankáøe. Mám zkušenosti z profesionálního fotbalu a myslím si, že v této oblasti jsem opravdu odborníkem. Líbí se mi vize brankáøské školièky Brankohraní vytvoøit na Opavsku kvalitní brankáøskou základnu. Myslím si, že èím více klukù z okolí bude mít správné základy chytání, tím vìtší je šance, že se nám podaøí vychovat kvalitu pro vyšší soutìže. Proè by nemohl vyrùst další ligový gólman právì na Opavsku?
Kouèink ve fotbale - 2. díl
Kouèink ve fotbale? A proè ne??? 2. díl
Zdravím a bez zbyteèných úvodù naváži na svùj poslední pøíspìvek o kouèinku ve fotbale. Cítím potøebu vyplnit prostor ještì trochou teorie, než se budu zabývat dìním na høišti. K úvaze mì vybídla jedna událost v posledních dnech, k tomu však pozdìji. Chci se vyjádøit k otázce na konci minulého pøíspìvku: Je možné vychovat si myslícího hráèe???
Kouèink ve fotbale
Kouèink ve fotbale? A proè ne???
Dobrý den, zdravím fanoušky stránek Brankohraní s novým pøíspìvkem.
Pøed èasem se objevilo v jednom z mých èlánkù slovo kouèink. K vysvìtlení, co si pod tímto pojmem pøedstavuji já a jak bych ho využil v pøípravì fotbalových brankáøù, využiji Vaši pøedstavivost. Na pomoc si vezmu dva fiktivní pøíbìhy. Takže – pøedstavte si:
Setkání trenérù - 3. díl
Dobrý den,
jsem tady s posledním pøíspìvkem, který uzavøe seriál o prùbìhu trenérské licence Trenér brankáøù licence A. Všichni úèastníci, kteøí tímto získali certifikaci, mohou nastupovat ve všech soutìžích organizovaných pod hlavièkou FAÈR s oznaèením Trenér brankáøù. Tímto dostala pozice trenéra brankáøù oficiální statut, protože dosud se tito trenéøi “maskovali“ pod oznaèením asistent, kustod èi vedoucí.Setkání trenérù - 2. díl
Dobrý den,
v dnešním pøíspìvku se pokusím krátce zhodnotit druhý bìh kurzu Trenér brankáøù, který probìhl v termínu 30.9 – 2.10. Musím øíct, že setkání bylo opìt napìchované spoustou zajímavých informací a opìt pootevøelo okénko k dalším úvahám o kvalitì a smìru tak úzce specifikovaného oboru, kterým trénink fotbalového brankáøe je.Poznatky ze setkání trenérù - Licence A Trenér brankáøù FAÈR
Dobrý den,
po delší pauze zdravím pøíznivce stránek Brankohraní. Dnes se krátce vyjádøím k setkání trenérù brankáøù v Nymburku 6-7.srpna 2013. Kurz se uskuteènil v rámci studia licence Trenér brankáøù a probìhl pod vedením reprezentaèních trenérù Petra Kouby a jeho asistentù – Karla Podhajského, Marka Jusky a kondièního trenéra Jiøího Ryby. Kdo se zajímá o chytání, jistì mu nejsou tato jména neznámá.Prázdninové chytání 2013
Zdravím fanoušky stránek Brankohraní s krátkým pøíspìvkem.
V srpnu probìhla akce Prázdninové chytání 2013 urèená pro zaèínající brankáøe. Pøedevším pro ty, kteøí ve svých klubech nemají možnost trénovat se specialistou a absolvovat specifický brankáøský trénink. V pìti tréninkových jednotkách jsme probrali spoustu z brankáøských dovedností. Vysvìtlili jsme si jak vypadá postoj, jak správnì padat, vstávat, orientovat se v požadavcích brankáøské techniky. Vyzkoušeli jsme brankáøskou obratnost, vysoké míèe, streèink a ke každému tématu si øekli spoustu dùležitých informací. Tak, aby úèastníci mìli o èem pøemýšlet. Precizní zvládnutí brankáøských dovedností je nutnou podmínkou jejich výkonnostního rùstu.Seriál o výživì mladého fotbalisty
Dobrý den. Jmenuji se Dušan Žmolík a jsem profesionálním fotbalistou. Kromì sportu jsem se taky trochu uèil a doplnil jsem si vzdìlání v oblasti výživy. Mùj kamarád Míša Kosmál mì požádal o pøíspìvek na stránky Brankohraní týkající se výživy sportovce a bìhem chvilky bylo jasné, že jeden vstup staèit nebude. Rozhodli jsme se proto, že rozpracujeme seriál, kde budeme spoleènì prezentovat své názory na správnou výživu mladého fotbalisty. Mé postøehy vycházejí ze studia, jiné z vlastní zkušenosti sportovce profesionála. Další se budou vzájemnì doplòovat s názory Michala, protože ho výživa sportovce také velmi zajímá. Vám všem, kteøí si udìláte èas, pøeji pøíjemnou èetbu.Starší žáci
Poslední skupinou, o které zde krátce napíši, je kategorie U15, tedy konèící žákovský vìk. Mùžeme polemizovat, jak nastavit rozdìlení, jestli sem zaøadit kategorii U13 a 14. Nepovažuji to však za dùležité. Trénink mezi 13-14 rokem brankáøe si je obsahovì podobný – cílem tréninku je osvojování a zdokonalování brankáøské techniky. Proto jsem zámìrnì vyèlenil U15 jako samostatnou kapitolu, která vyžaduje zvláštní poznámku. Je to vìk, kdy už od brankáøe oèekáváme urèitou úroveò herního výkonu. Zároveò je to vìk, kdy se láme pøechod do dorosteneckého vìku a k tomu se øeší osobní život. Pohled na svìt se mìní, projevuje se puberta, øeší se pøechod na školu, láska, úroveò komunikace s trenéry a rodièi. Objevuje se stále rozdílnost ve fyzické vyspìlosti a každý trenér vidí v brance radìji velkou postavu než dorùstajícího mladíka, který sice výbornì ète hru, skvìle kope, dobøe chytá, ale „když on je holt malej“. Proto následuje dùrazné doporuèení - upozornìní pro trenéry pøed necitlivým upøednostòováním jen na základì výšky!!! Mùžete napáchat škodu do konce sportovního života brankáøe (sebedùvìra, sebehodnocení)!!!.Mladší žáci
Druhou skupinu tvoøí mladší žáci a první rok starších žákù. Nastává období specifikace brankáøského postu a pravidelného tréninkového drilu. I v tomto období je stále nutné, aby brankáø absolvoval velkou èást tréninkového procesu s hráèi, považuji to za nutnost. Rychlé nohy, rytmika, startovní rychlost, práce s míèem, základy gymnastiky, to vše jsou dovednosti, které se dobøe zdokonalují v týmovém pojetí a nezabírají èas pøi specifickém brankáøském tréninku. Pokud brankáø prochází pravidelnì tréninkovým procesem s hráèi, mùže se spolehnout trenér brankáøù, že je hráè kondiènì dobøe pøipraven, zvládá základy práce s míèem nohama a je dostateènì silovì vybaven.Ahoj, jmenuji se Honza a byl jsem zaèínající fotbalový brankáø. Rozhodl jsem se, že Vám struènì popíši svou krátkou fotbalovou kariéru. Trošku jsem pøemýšlel o tom, co jsem na tréninku dìlal, a v poslední dobì mì to chytání už moc nebavilo. Tak jsem se rozhodl napsat Vám, kteøí jste zodpovìdní za mùj sportovní rùst, tento otevøený dopis:BENJAMÍNCI
Jaké používat tréninkové metody a nástroje u této skupiny není pøedmìtem této úvahy (podrobnì bude problematika zpracována v jiném materiálu a jistì se zde èasem objeví). Otázkou aktuální je, jak pøesvìdèit nìkoho z mladíkù, aby se dobrovolnì postavil do brány. Mnohdy se totiž stává, že do branky urèí trenér hráèe, kterému to nejde v poli, toho, kdo si moc nevìøí, je o nìco pomalejší než ostatní, prostì cítí se o nìco horší než ti druzí. Znáte to? Už jste to jistì zažili! Úkolem pak je z „odpadlíka“ udìlat dobrého brankáøe. Tohle však necháme zase až na jindy, aby bylo o èem psát.Úvodem chci napsat, že si myslím, že vše už je vymyšleno a vše je vyzkoušeno. Hra brankáøe sice prošla zásadní zmìnou, pokud jde o zapojení brankáøe do hry jako pomocného hráèe (zakládání protiútoku = kopací technika; vykrývání prostoru za zónovou obranou = ètení hry, pøedvídavost, cit pro hru), ale technika chytání nedoznala za posledních tøicet let podle odborníkù až na drobnosti zásadních zmìn.Podle mì je brankáøský trénink práce malé uzavøené skupiny, kde není tolik dùležité, jaká cvièení v tréninku používáte, ale jaké informace k tématu hráèi podáte (podstatou vìci není jen obsah, ale pøedevším forma, zpùsob).Zdravím se svým prvním pøíspìvkem všechny, kteøí už znají mé stránky a rozhodli se sledovat, co se zde bude dít.

Bìhem srpna se uskuteènila akce nazvaná Prázdninové chytání. Jednalo se o jakousi pøedehru ke spuštìní oficiální školièky Brankohraní. Letošní výuka byla urèena brankáøùm narozeným v roènících 2002 a 2003. Akce se zúèastnilo osm malých brankáøù z nejbližšího okolí a musím øíct, že jsme se na tréninku rozhodnì nenudili.


Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz

Statistiky stránek

TOPlist