Podle mì je brankáøský trénink práce malé uzavøené skupiny, kde není tolik dùležité, jaká cvièení v tréninku používáte, ale jaké informace k tématu hráèi podáte (podstatou vìci není jen obsah, ale pøedevším forma, zpùsob).

Je to mravenèí práce, neustálý dril a opakování vybroušené do únosného maxima. Každá rada a informace mùže mít dùležitý vliv na rozvoj hráèe. Èasto se stává a je to škoda, že pohybovì nadaní brankáøi pøicházejí do klubù vyšší úrovnì s již neodstranitelnými pohybovými návyky, špatnou technikou chytání èi úplnì neznalí základù techniky chytání. Vše je v pozdìjším vìku limituje pøi jejich výkonnostním vzestupu. Otázkou je, kde je chyba? Je to nemožnost mít vedle sebe odborníka èi neodbornì podaná instrukce od zdánlivého odborníka…?


Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz