Mùj drahý hráèi,

ještì než dnes poprvé kopneš do míèe a pøedvedeš své umìní, budeš si nìco MYSLET a budeš nìco CÍTIT.

TVÁ HLAVA ROZHODNE O TVÉM VÝSLEDKU.

Mám pro Tebe pár dobrých tipù pro dnešní boj:

• Zachovej klid uprostøed bitvy
• Mìj pozitivní pøístup, víru ve vlastní schopnosti a mentalitu vítìze
• Mysli na svùj nejlepší zápas a pøedstavuj si svùj nejlepší výkon


Vìøím Ti. Vìøím Ti. Vìøím Ti.

Navrhuji Ti, abys dnes pøemýšlel takto:

TVRDÌ PRACUJI
JSEM URPUTNÌ VYTRVALÝ
SOUTÌŽÍM A PØIJÍMÁM VÝZVU
PØEKONÁVÁM STRACH
PØEBÍRÁM ZODPOVÌDNOST
KONCENTRUJI A SOUSTØEDÍM SE
OBÌTUJI SE PRO TÝM
MÁM SCHOPNOST ODOLAT KRITICE
ZVLÁDÁM TAKTICKÉ POŽADAVKY
JSEM INTELIGENTNÍ
UŽÍVÁM SI SVOU HRU, MÁM RADOST, PROSTÌ HRAJU!


Zároveò si polož a sám zodpovìz otázku:

Proè jsem dnes tady, co mì na fotbale baví, proè to dìlám?

(je-li Tvá odpovìï plná optimismu, radosti, nadìje, víry ve vítìzství – lituji už pøedem Tvého soupeøe)

Anonymní úsloví øíká: Kdo by chtìl bojovat za pesimistu…

Proto jsem právì dnes optimistiètìjší než kdykoli jindy. Tvùj trenér.

PS:Taktika pro dnešní zápas vypadá takto:

HRAJEME OD ZAÈÁTKU NAPLNO A V ZÁVÌRU JEŠTÌ PØIDÁME!!!Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz