Mùj drahý trenére,

velmi èasto chceš, abych v tréninku plnil úkoly. Nové a nové, nároèné a nároènìjší. Stavíš pøede mì výzvy, zlobíš se, když selhávám, køièíš na mì, nìkdy mì urážíš. Jsem pro Tebe dobrý, jen když se mi nìco podaøí. V tu chvíli jsem Ti roven – jsem èlovìk. V opaèném pøípadì jsem debil, nula, skrèek. Nejsem èlovìk, jsem “jen hráè“.

Víš, chvíli jsem pøemýšlel o našem vztahu a pøišel jsem na nìco dùležitého: Ty jsi tady pro mì, ne jen já pro Tebe. My jsme tady pro sebe, jeden bez druhého bychom nebyli. Já tomu øíkám spolupráce. Ty jsi uèitel, na Tobì hodnì záleží, co mì nauèíš a jak mì to nauèíš. Mám právo žádat po Tobì to nejlepší, èeho jsi schopen. Mám právo chtít od Tebe stejnì dobrý výkon, jako Ty žádáš po mì. Mám právo žádat, aby ses vzdìlával, byl mi pøíkladem a také se ke mnì slušnì choval.

Proto jsem se zamyslel a posílám Ti seznam. Obsahuje základní doporuèení, kterými by ses mohl øídit, aby naše spolupráce fungovala co nejefektivnìji a já se tak od Tebe nauèil co nejvíc. Protože právì o to stojím.

Mùj drahý trenére, prosím Tì:

• Vnímej mì jako èlovìka
• Zajímej se o mì; starej se o to, jak se mi vede
• Dokaž mi, že se mùžu cítit v týmu potøebný
• Fandi mi a podporuj mì
• Oceòuj mé úsilí, neustále, opakovanì
• Naslouchej tomu, co opravdu øíkám
• Ptej se mì, co potøebuji
• Ptej se mì, co potøebuje mùj tým
• Dùvìøuj mi
• Sdílej se mnou radost a oslavuj mùj úspìch
• Buï pozitivní a buï mi k dispozici
• Zapomeò na chyby a podporuj mou touhu zlepšit se
• Odlož své ego, kontroluj se
• Veï sám sebe, abys mohl dobøe vést i mì
• Respektuj mì a rozvíjej mùj talent


Teï, když jsme si ujasnili formu naší spolupráce, mùžeme se vrhnout do práce?

Co pro Tebe mùžu udìlat, abys byl se mnou spokojený?

S pøáním všeho dobrého Tvùj hráè.Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz