Seriál o výživì mladého fotbalisty

Dobrý den. Jmenuji se Dušan Žmolík a jsem profesionálním fotbalistou. Kromì sportu jsem se taky trochu uèil a doplnil jsem si vzdìlání v oblasti výživy. Mùj kamarád Míša Kosmál mì požádal o pøíspìvek na stránky Brankohraní týkající se výživy sportovce a bìhem chvilky bylo jasné, že jeden vstup staèit nebude. Rozhodli jsme se proto, že rozpracujeme seriál, kde budeme spoleènì prezentovat své názory na správnou výživu mladého fotbalisty. Mé postøehy vycházejí ze studia, jiné z vlastní zkušenosti sportovce profesionála. Další se budou vzájemnì doplòovat s názory Michala, protože ho výživa sportovce také velmi zajímá. Vám všem, kteøí si udìláte èas, pøeji pøíjemnou èetbu.

V této první krátké úvaze bych se s Vámi rád podìlil o svùj názor na stravovací návyky sportovcù (a nejen jich) v dnešní uspìchané a komerènì zamìøené dobì. Zároveò je to jakýsi úvod, než se v seriálu dostaneme pøímo ke konkrétním výživovým doporuèením pro mladé fotbalisty. (Je potøeba zmínit, že zde prezentované názory jsou mým vlastním pohledem na téma výživy a nikoho nenutí se jimi øídit).

Fast food - Odmìna èi trest? 1. èást

Každý den se na nás sype neskuteèné množství informací o tom jak a proè se správnì stravovat. Pøi psaní tohoto èlánku sedím na kávì ve fast foodu a vidím, kolik dìtí je právì teï umaštìných od hranolkù a tatarky. Jak je možné, že je dnešní životospráva tak katastrofální?? Bohužel, výjimku v tomto ohledu netvoøí ani vìtšina profesionálních sportovcù, natož pak sportující mládež a dìti. Právì tyto skupiny by se pøitom mìly stravovat pøíkladnì.

Dìti a mládež vìnující se sportu jsou rodièi a pozdìji manažery hýèkáni, dostávají nejlepší a nejdražší vybavení. Co nemá znaèku na prsou, zasluhuje opovržení. Znaèka vybavení se stává synonymem proto, aby mohl být sportovec - v našem pøípadì fotbalista - úspìšný. Výbava fotbalisty je však pouze doplòkem a dospìlí si neuvìdomují, že jejich dìti nebudou nejlepší díky výbavì, ale díky kvalitnímu tréninku.

Nároèný trénink mùže zvládat dlouhodobì jen ten, kdo se stravuje kvalitnì. Mnozí si neuvìdomují, že drahé kopaèky, brusle, rakety… musí rozhýbat motor, který se nachází v tìle mladého sportovce. A vìøte nebo ne, tìlo sportovce je motor, který mùžeme s ostatní populací pøirovnat k Ferrari. Chceme-li, aby nám tento drahý motor sloužil co nejdéle a podával maximální výkony, musíme mu dodávat pravidelnì kvalitní palivo a kvalitní olej. Jinak se nám døíve èi pozdìji zadrhne, možná nezvratnì znièí. V pøípadì sportovce je to právì vhodná strava a pitný režim, které nám opakovanì dodávají do našeho motoru potøebné palivo.

Zaèneme-li z tohoto konce a budeme dbát na životosprávu, pak znaèkové, lehké, „rychlé“ kopaèky, rukavice apod. mohou mít svùj smysl.

Problémem doby je to, jak moc na nás pùsobí všudypøítomná reklama. Ta nám øíká, co všechno je zdravé snídat, správné obìdvat èi dobré veèeøet. Propagovaná strava není pøíliš vhodná pro nesportovce natož pak pro aktivnì zatížený organismus mladého fotbalisty! Nic nepomùže mladému sportovci více než poctivý krajíc chleba se šunkou, sýrem a kouskem zeleniny, který mu pøipravíme k svaèinì. Nic víc, než že budeme dbát na to, aby mìl bohatou snídani, pravidelný obìd a smysluplnou veèeøi.

Dejte dítìti do školy 20 korun na svaèinu a já Vám už teï mohu slíbit, že si koupí párek v rohlíku èi paøížský salát stejnì jako jeho kamarádi.

Tímto úvodem do problematiky stravy pro sportovce apeluji pøedevším na rodièe. Vždy máte na výbìr. Buï dbejte na kvalitní stravu svých ratolestí, nebo tiše pøihlížejte, jak si Vaše dìti nièí své zdraví. Vždy jsou to jen dìti. Tedy to nejcennìjší, co kromì vlastního zdraví v životì máte…(pokraèování pøíštì).Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz