Dobrý den,
po delší pauze zdravím pøíznivce stránek Brankohraní. Dnes se krátce vyjádøím k setkání trenérù brankáøù v Nymburku 6-7.srpna 2013. Kurz se uskuteènil v rámci studia licence Trenér brankáøù a probìhl pod vedením reprezentaèních trenérù Petra Kouby a jeho asistentù – Karla Podhajského, Marka Jusky a kondièního trenéra Jiøího Ryby. Kdo se zajímá o chytání, jistì mu nejsou tato jména neznámá.

Nebudu se zde vyjadøovat k odborným poznatkùm, které jsem naèerpal a které jistì, doufám pozitivnì, ovlivní mou práci v budoucnu. Kvalitních informací není nikdy dost a jejich využití je nekoneèné. Tyto poznatky nebudu prezentovat veøejnì. Pokud se však najde v okolí nadšenec, který se ve svém klubu vìnuje výchovì brankáøù a bude mít zájem, rád se o tyto novinky podìlím osobnì. Práce profesionálního trenéra mì k tomu myslím pøímo vybízí, protože je povinností šíøit správné informace do klubù na nižší výkonnostní úrovni.

Mé pøání, že zde potkám spoustu bývalých kvalitních brankáøù a dnes už mnohdy velmi schopných trenérù brankáøù, se nakonec vyplnilo a tento výlet splnil oèekávání. Mým cílem bylo srovnat úroveò vlastní práce s kolegy, kteøí pùsobí v jiných klubech, mnohdy na té nejvyšší úrovni (Sparta, Plzeò, Liberec). Pøesnì tato konfrontace totiž vybízí k zamyšlení se nad vlastními rezervami, protože bez tohoto srovnání se mùže èlovìk stát slepým ke kvalitì vlastní práce.

Kdo èeká, že napíši vlastní dokonalé hodnocení a nebo se naopak posypu popelem, zklamu ho. Nechám si to pro sebe. Srovnání však potvrdilo jednoznaènì nìkolik základních principù, které považuji za dùležité také ve své práci a to je pro mì potìšující zjištìní. Které to jsou? Když to opravdu velmi zkrátím, jsou to: úroveò komunikace s lidmi – zpùsob, jak pøedávat informace a uèit, dùraz na detail v tréninku specifických brankáøských dovedností, dostatek odborných znalostí a jasná pøedstava koneèného cíle. Bez toho, že by trenér vìdìl, kam pøesnì smìøuje, nelze kvalitnì pøipravit žádného sportovce. Mùžete na této cestì nasekat spoustu chyb, ale musíte vìdìt, kam jdete a to dost pøesnì. Musíte opravdu znát pøesnou adresu místa, do kterého se chcete dostat… .

Jsem rád, že jsem mohl vidìt pøímo v akci nìkolik trenérù z prvoligových klubù. Jménem, které nemusím pøedstavovat snad nikomu, je Pavel Srníèek. Bývalý reprezentaèní brankáø a úspìšný zástupce èeských brankáøù ve svìtì (kariéru si vyhledejte sami) svému øemeslu rozumí. Je vidìt, že toho mnoho zažil a èerpá z obrovského množství poznatkù, které jistì získal bìhem své úspìšné fotbalové kariéry. Jeho trénink mìl zajímavou obsahovou náplò, skvìlé vedení. Co se mi však líbilo nejvíc byla agresivita (samozøejmì ta zdravá) a nasazení, jaké dokázal vzbudit ve svých svìøencích v modelovaném tréninku. Pokud takto vypadá každý jeho trénink, musí být skvìlé pod ním trénovat.

Doteï to byla pozitiva. Takže nìco negativního? Ano. Je to kondièní pøipravenost mladých brankáøù. Souèástí setkání byl také sraz mladých reprezentaèních brankáøù dorosteneckého vìku (zástupcem Opavy v tomto výbìru je Lukáš Godula – brankáø SFC). Kluci se podrobili výkonnostním testùm. Zcela jednoduché kondièní testy – skok z místa, shyby na hrazdì, sprint na 30m, test bøišního svalstva, flexibilita – odhalily nedostateènou kondièní pøipravenost gólmanù. Existují tabulky, které potvrzují jen prùmìrnou úroveò. Ne že by tabulky pak dokázaly dobøe chytat, poøád se do brány musí postavit brankáø a faktorù, které rozhodují o jeho výkonu, je mnoho. Srovnám-li si však pro sebe øeknìme dvacetiletého borce svìtové úrovnì s našimi reprezentanty, je zjevné, že pohybová kultura, dynamika, síla, leží ještì o patro výš, než nabízíme u nás. Z toho vyplývá jediné – pouème se a zabývejme se touto otázkou.

Takže já jdu na to. Jdu se zabývat otázkami a hledáním odpovìdí na nì. Proto, aby mí svìøenci lépe obstáli v tvrdé konkurenci. Konkurence totiž nikdy nespí…a každý neúspìch je zároveò pozitivní hybnou silou :):):)

S pozdravem Michal KosmálMáte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz