Zdravím se svým prvním pøíspìvkem všechny, kteøí už znají mé stránky a rozhodli se sledovat, co se zde bude dít.

Bìhem srpna se uskuteènila akce nazvaná Prázdninové chytání. Jednalo se o jakousi pøedehru ke spuštìní oficiální školièky Brankohraní. Letošní výuka byla urèena brankáøùm narozeným v roènících 2002 a 2003. Akce se zúèastnilo osm malých brankáøù z nejbližšího okolí a musím øíct, že jsme se na tréninku rozhodnì nenudili.

V pìti tréninkových jednotkách se postupnì seznámili témìø se všemi základy brankáøské techniky. Tréninky svým obsahem následovaly v tomto poøadí:

1. brankáøský postoj, technika chytání míèe
2. technika pádu na míè, technika vstávání
3. brankáøská obratnost s míèem
4. chytání vysokých míèù, rozehrávka
5. opakování - smíšený trénink

Kluci tak mìli možnost seznámit se teoreticky a prakticky se vším, co považuji za dùležité pøi osvojování brankáøských dovedností. Nejsem dokonalý, takže jsem urèitì na nìjaké drobnosti zapomnìl. Jsem si však jistý, že do zaèátku dostali všichni dostatek informací tak, aby se pomalièku zaèali orientovat v brankáøském øemesle a mohli tyto informace následnì využít ve svých mateøských klubech, kde tøeba nemají možnost absolvovat pravidelnì specifický brankáøský trénink.

V blízké dobì se zde jistì objeví také fotky z akce. Chtìl bych ještì jednou všem podìkovat za úèast, protože to pro mì byla pøíjemná zkušenost. A protože nìkteøí úèastníci by rádi pokraèovali ve výuce, jsem si jistý, že akce byla zajímavá pro obì strany. Za sebe mùžu slíbit, že pokud budu živ a zdráv, i pøíští rok se uskuteèní Prázdninové chytání 2013, protože by bylo moc fajn, kdyby se z této akce stala pravidelná událost.

Takže zdravím Ondru, Honzu, Kamila, Dominika, Vojtu, Daniela, Mikyho a Jeryho. Michal KosmálMáte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz