Zdravím fanoušky stránek Brankohraní s krátkým pøíspìvkem.

V srpnu probìhla akce Prázdninové chytání 2013 urèená pro zaèínající brankáøe. Pøedevším pro ty, kteøí ve svých klubech nemají možnost trénovat se specialistou a absolvovat specifický brankáøský trénink. V pìti tréninkových jednotkách jsme probrali spoustu z brankáøských dovedností. Vysvìtlili jsme si jak vypadá postoj, jak správnì padat, vstávat, orientovat se v požadavcích brankáøské techniky. Vyzkoušeli jsme brankáøskou obratnost, vysoké míèe, streèink a ke každému tématu si øekli spoustu dùležitých informací. Tak, aby úèastníci mìli o èem pøemýšlet. Precizní zvládnutí brankáøských dovedností je nutnou podmínkou jejich výkonnostního rùstu.

Z tohoto pohledu vìøím, že akce splnila svùj úèel. Chci podìkovat rodièùm, kteøí si našli èas, a pøivezli své dìti. Dali jim tak pøíležitost dozvìdìt se nìco nového. Dìkuji klukùm za úèast a trpìlivost pøi tréninku. Vím, že proces uèení, vysvìtlování a tlak na detail a precizní provedení mùže být nìkdy nároèný. Myslím, že jsme si dobøe pohráli se svým tìlem a nauèili se nìco nového. Zdravím Daniela, Matyáše, Martina, Jeryho, Frantu, Jindru, Danka, Matìje, Honzíka a Mikuláše a ještì jednou dìkuji za Vaši úèast. Kdo bude mít zájem, mùže pokraèovat bìhem školního roku v další výuce.

Neodpustím si jednu poznámku. Je pro mne obrovským zklamáním malá úèast. Pokud vím, celá akce nestála ani korunu, byla zdarma a mìla v podstatì osvìtový charakter. Cílem bylo seznámit s tématem chytání co nejvíce malých klukù. Obèas se objevím na nìkterém z žákovských turnajù a èasto slyším povzdech trenérù z menších klubù, že brankáøùm se u nich nemá kdo vìnovat, že neví, jak je trénovat. Brankáø na vesnici tak stráví vìtšinu tréninkového èasu postáváním v brance, protože trenérovi tak vyøeší problém – máme na koho støílet, takže trénink je vyøešený a naplánovaný. O všeobecném pohybovém rozvoji nemùže být øeè a o specifickém tréninku brankáøe také ne. Když se pak objeví možnost absolvovat brankáøský trénink se specialistou, za kterého se pøi vší skromnosti považuji, naèerpat informace a nechat se inspirovat, pøijdou ti, které vlastnì už znám. Z výše uvedených jmen jsou jen dva, které jsem ještì neznal a to je pro mì obrovské zklamání. Pøesto, že oproti loòskému roèníku byly pøidány ještì dvì další vìkové kategorie. Nezbývá než vìøit, že si školièka Brankohraní vybuduje postupem èasu takový kredit, že si kluby a rodièe pøipustí možnost využívat zajímavou službu vhodnou pro své sportující dìti.

Jedna slovní høíèka na závìr. Víte, co opravdu znamená slovo ZDARMA??? Slovo ZDARMA znamená, že nìco Z-DARU-MÁTE :):):) To znamená, že když Vám nabídnu službu ZDARMA, nemusíte se strachovat, mùžete se pøijít podívat, pobavit se a podiskutovat o svìtì fotbalového brankáøe. Mùžete Z DARU nìco MÍT :):):)

S pozdravem Michal KosmálMáte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz