Pøistoupil k penaltì lehkovážnì. Jeho pøístup byl laxní. Hráèi pøistupují pozdì. Pøístup mužstva neodpovídal høe o záchranu. Pøistupují k utkání s obavou a strachem. Pøístup byl naprosto zodpovìdný a koncentrovaný…

Hokejisté vyjíždìjí k poslední tøetinì, ale už z jejich postoje a výrazu je zøejmé, že pro nì dnešní zápas nemá ten správný náboj a pøistupují k nìmu jen z povinnosti…

Zajímavé slovo, že? PØÍSTUP. Ani si nevšimneme, kolik rùzných spojení tvoøí v našich vìtách. Možná mu nìkdo nepøisuzuje význam vùbec, a když, tak velmi malý. Já si však myslím, že je to tak pøitažlivì silné slovo, že bychom si ho tady mohli rozebrat trošku blíže a využít jeho význam k vlastnímu prospìchu. Jsme pøece od pøírody zvídaví, ne? Vlastnì – je jen na Vás, jak k tomu PØISTOUPÍTE…

Já si myslím, že každý trenér je tak trochu ústøední postavou každého sportovního týmu. Øeknu to otevøenì – ne jen trochu… Víte jak se øíká, že ryba smrdí od hlavy. Asi toto rèení nevzniklo samo od sebe. Nejsem tady však pro kritiku, snažím se jen o jednoduché pøirovnání. Trenér je tím, kdo vede, a už tým èi jednotlivce. On je ten, který nastavuje plachty, pøidává, ubírá, kormidluje, nadává, chválí a dávkuje ingredience pøi práci s hráèi (lidmi). Jaké jednotlivé ingredience bude vybírat a míchat, takový bude výsledek jeho práce. No… je èistì jeho vìc, jaké vybere, do toho si netroufám zasahovat. Dostávám se jen k jádru svého sdìlení.

PØISTUPOVAT k nárokùm, výzvám, událostem, hráèùm, mùže trenér rùznými zpùsoby:

• negativnì - pozitivnì
• pesimisticky - optimisticky
• s odporem - s chutí
• s cílem neprohrát - s cílem vyhrát
• se snahou pøežít - se snahou dosáhnout nìèeho velkého
• se strachem a obavou – s odvahou a vírou
• laxnì – zodpovìdnì
• nervóznì – sebejistì
• egoisticky – s odstupem a nadhledem
• s vidinou pøekážek a problémù – s úsilím hledat možnosti a stavìt nové výzvy


PØÍSTUP, který trenér volí, zároveò pøenáší na své hráèe.

Není žádný nejlepší a nejhorší PØÍSTUP. Ale to, JAK se rozhodnete k vìcem, událostem, výzvám èi porážkám PØISTOUPIT, Vám mùže dát ohromnou výhodu a bude to mít velký vliv na koneèný výsledek Vaší práce. Jaký PØÍSTUP využíváte Vy?

PØÍSTUP je totiž vždy na prvním místì. Zopakuji: na prvním místì! Teprve potom pøichází výkon. Výkon je zcela závislý na tom, jaký je PØÍSTUP. Vítìzná mentalita je spojením PØÍSTUPU a CHARAKTERU!

Z toho vyplývá jeden dùležitý závìr: Uème naše svìøence nejdøíve správný PØÍSTUP, až potom vše ostatní. Jak ale vypadá ten správný PØÍSTUP? PØÍSTUP trenéra k hráèùm a PØÍSTUP hráèù ke svému sportu? Oba se totiž vzájemnì prolínají a ovlivòují a na jejich synergii èi kontrastu bude záviset koneèný výsledek.

Nehodlám kázat, jak máte PØISTUPOVAT ke svým povinnostem a práci. Je to Vaše vìc a mì do toho nic není. Zámìrem èlánku je zamyslet se nad svým PØÍSTUPEM. Pøipustit, že PØÍSTUP je velmi èasto naprosto klíèovou velièinou ve sportu nejen u hráèù, ale také na stranì trenérù, kteøí èasto jen alibisticky odkazují na nemohoucnost a neschopnost hráèù plnit a realizovat jeho pokyny èi styl hry. Sám jsem trenérem a zámìrnì házím bombu také do svého hnízda, protože stále je toho mnoho, co se mùžu a mùžeme nauèit. Úmyslnì však provokuji, protože je zjevné, že nìkteré PØÍSTUPY jsou pøi rozvoji sportovního potenciálu hráèù nefunkèní a neefektivní, aniž bychom si to sami byli ochotni pøipustit. Ono to ego totiž obèas nedovolí nahlédnout do sebe a na svou práci. Každou vnìjší zmìnu musíme zaèít tak jako tak uvnitø sebe. Záleží jen a jen na nás, jak k tomu PØISTOUPÍME…

Michal Kosmál, trenér a kouèMáte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz