Ok, tak já to teda na sebe prásknu. Mám tu èest reprezentovat tuto zemi! Jsem trenérem brankáøù u novì se rodící reprezentace ÈR v kategorii U15. A je to :) Michal_reprezentaceu15

Díky podpoøe a pøístupu SFC Opava mi bylo umožnìno pøijmout tuto nabídku od Petra Kouby, bývalého úspìšného reprezentanta, nyní nejvyššího trenéra brankáøù mládežnických výbìrù ÈR. Mám tedy tu èest, že mým nadøízeným je tento bývalý skvìlý brankáø. Nemùžu nevzpomenout, že jsem v roce 1996 sedìl u televize a pøál mu tehdy jako zaèínající profi brankáø Kauèuku Opava, aby mu to vyšlo. Vyšlo mu to tak, že z toho byla støíbrná medaile na Euru. Myslím si, že každý úspìch je potøeba pøipomenout. Nejen pro krásné vzpomínky na minulost, ale pøedevším jako povzbuzení pro budoucnost.

Proè jsem to zatím nikomu neøekl a málo se tím chlubím?

Protože jakýkoli sebemenší úspìch se neodpouští a je pøi první pøíležitosti použit proti Vám.
Pro mì je to úspìch. Nevím, kolikrát v životì mùže pøijít pøíležitost nosit na trièku reprezentaèní znak. Nerad bych tuto roli pøeceòoval, ale pro mì, obyèejného kluka z malého mìsta, je to velká odmìna za hodiny práce a osobního úsilí. Vím, že o úsilí není možné mluvit, ono se musí dít. Pøestože je èasto nedocenìno a zùstává bez povšimnutí, stojí za to jej absolvovat. Pro toho, kdo ztrácí víru èi nadìji: Vždy je pøíliš brzy na to, abyste pøestali usilovat o svùj sen…

Co od toho oèekávám?

U reprezentace se pohybují lidé, kteøí mají zkušenosti. Nìkdy jsou tam opravdu ti nejlepší, nìkdy ti, kteøí dostali pøíležitost. A tak èi onak, umí a znají toho tolik, že stojí za to naslouchat jejich zkušenostem a vzít si pro sebe nìco, co by mohlo obohatit mou trenérskou cestu. Rád bych uèil brankáøe jejich øemeslu i v budoucnu a protože každý èlovìk je jiný, neexistuje žádný univerzální recept na výrobu skvìlých brankáøù. Proto je naprosto nutné neustále doplòovat své znalosti a uèit se od zkušenìjších. Co bylo vèera, zítra již neplatí. Dnešní generace je jiná než naše a jediným klíèem k otevøení budoucnosti je adaptace na nové podmínky. Jedinou jistotou dnešní doby je neustálá zmìna a nutností se stává pøizpùsobení se zvyšujícím se nárokùm spoleènosti…

Èím mohu pøispìt?

Kategorie U15, to jsou mladí lidé, kteøí se uèí objevovat svìt a teprve dorùstají k obrazu svému. Hledají inspiraci, povzbuzení a obèas také kompas nutný pro orientaci ve svých sportovních i osobních životech. Rád bych jim nabídl cestu plnou podpory a povzbuzení, inspirace a naslouchání. Zjistil jsem, že hráèi potøebují od svého trenéra ze všeho nejvíc jednu vìc: podporu. Chtìjí vìøit a vìdìt, že jim jejich trenér dùvìøuje. Tato “malièkost“ má cenu zlata! Sám si vzpomínám, že v dobách aktivní kariéry jsem chtìl od trenéra i v dospìlém vìku slyšet jen dvì upøímnì myšlená slova: vìøím ti…

Èeho bych chtìl dosáhnout?

Reprezentace U15 se teprve tvoøí a až èas vykrystalizuje optimální sestavu. Roèník se posune a než se èlovìk nadìje, budou kluci èleny reprezentaèního výbìru U17. A to už je kvalifikaèní roèník. Jako malý jsem rozhodnì nesnil o tom, že bych se mohl posadit na lavièku mládežnického výbìru ÈR a bojovat o úspìch v kvalifikaci. Teï, když už se èas naklání pomalu k druhé polovinì mého života, bych si to pøál. Vím, že je to pøání smìlé. Ve sportu jeden den jste a nìkdy se stane, že druhý den nejste. Vše je posuzováno na základì výsledku na svìtelné tabuli. Já však vìøím, že soustøedí-li se èlovìk na proces a vìnuje mu koncentrované úsilí, výsledek se dostaví jako vedlejší produkt naší snahy v té podobì, o kterou usilujeme. Každá dlouhá cesta zaèíná prvním krokem. Ten první mám za sebou…

Závìrem…

…bych rád poprosil ty, kteøí mé práci fandí, aby mì na této cestì podpoøili. Za to bych jim zde rád podìkoval.

Také bych byl rád, aby se mnou zùstali ti, kteøí mì nepodporují a nevìøí mému zpùsobu práce. Tito lidé jsou tím nejcennìjším darem, protože jsou nevysychajícím pramenem inspirace a dopingem mé motivace pøi hledání efektivních zpùsobù práce s hráèským potenciálem…S pozdravem a podìkováním Michal Kosmál, trenér a kouèMáte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz