Lukáš Godula – mládežnický reprezentant, 19 let

Ahoj Lukáši, jsem rád, že sis našel èas odpovìdìt mi na pár otázek a poodhalit tak fanouškùm Brankohraní své názory na post, který miluješ – fotbalový brankáø.

1. Nejdøíve krátká otázka – jak to teï jde?

Je pravda, že poslední dobou je toho na mì až pøíliš, ráno škola, cestou ze školy na trénink a odpoledne zase škola a druhý trénink. Teï se mi blíží maturita, tak mám dvoufázový trénink 2x do týdne, je to pro mì taková menší úleva. Nicménì, nejsem jediný èlovìk, který takové období prožívá a tak se na nic nevymlouvám a hledám zpùsoby, jak vše skloubit dohromady a zvládnout. Už jen pár týdnù a budu se vìnovat naplno svému milovanému sportu, fotbalu.

2. Prozraï mladým nadìjím - kudy vede cesta do mládežnické reprezentace?

Kudy vede cesta? To je pro mì složitá otázka. Když zavzpomínám cca 2,5 roku zpìt, chtìl jsem se svou fotbalovou kariérou skonèit. Byl jste to Vy, kdo mi tuhle hloupost mezi øádky vymluvil (jsem za to velmi rád) a zaèal jsem na sobì pracovat více… Vytyèil jsem si nìjaké cíle. Zaèal jsem si psát poznámky, co a jak dìlám, zapisovat své pocity a dvì nejdùležitìjší vìci, zaèal jsem hledat zpùsoby abych, se zlepšoval - objevoval jsem cvièení, komunikoval více s trenérem, který mi ve vìtšinì pøípadù pomohl ukázat cestu, jak by to asi mohlo jít a jakým smìrem se asi vydat. A ta druhá nejdùležitìjší vìc - makal jsem. To je jediná vìc, kterou za mì nikdo neudìlá. Makal jsem a moje výkonnost stoupala nahoru, trénink od tréninku, zápas od zápasu… No a prostì jednoho dne jsem se podíval na stránky SFC a tam stálo, „ Opavský brankáø Lukáš Godula je v nominaci Reprezentace do 18 let na turnaj do Portugalska‘‘…

3. Mùžeš popsat atmosféru reprezentaèních srazù a prozradit nìjakou zajímavost? Nìco, co tì opravdu zaujalo a posunulo o krok dopøedu?

Myslel jsem si, že jdu úplnì do jiného svìta, ale naopak, podle mì je to úplnì stejné nebo alespoò podobné, jako v Našem klubu, jen je rozdíl v prostøedí a podmínkách, které reprezentace vytvoøí prvotøídní. A co mì posunulo o nìco dál bylo to, že se mezinárodní fotbal hraje v nìkolikrát vìtším tempu než tady doma. Nejlepší z celého reprezentaèního srazu je, když si obleèete dres v našich barvách a s naším Národním znakem, a do toho zaène hrát Èeská Národní hymna… Tohle je sen každého malého fotbalisty

4. Kdyby ses ráno probudil a byl nejlepším gólmanem svìta – jak podle tebe takový gólman vypadá a co všechno musí umìt?

Ok, takže probouzím se jako nejlepší brankáø planety: bezchybnì ovládám hru nohou, každým smìrem, na každou vzdálenost. Sbírám úplnì všechny centrované a støílené míèe do malého vápna, chytám všechny støely naprosto bez technického nedostatku. Perfektnì diriguji mužstvo. Nedìlám nevynucené chyby a poèínám si v každé situaci jako sebevìdomý borec.

5. Na èem potøebuješ ty sám nejvíce zapracovat, aby ses této pøedstavì co nejvíce pøiblížil?

Tìžká otázka. Mám ty nejvyšší cíle a vše, co jsem tady zmínil - techniku kopu, reflexy, centrované míèe – chci a musím zlepšovat a posouvat se o další úrovnì smìrem nahoru. To znamená, že na sobì chci pracovat, pracovat a zase jenom pracovat!

6. Toto jsou sny, vize, pøání, další práce na sobì. Pojï zpìt do dnešního dne – co si myslíš o Brankohraní?

Myslím si, že je to pro malé brankáøe skvìlá škola, protože je vede cílevìdomý a pracovitý kouè. Navíc mají dìti, kluci nebo holky pohyb a myslím si, že to je pro nì v dnešní dobì elektronických vymožeností, rùzných sociálních sítí nejdùležitìjší…. A pro starší brankáøe platí to samé, trénují s èlovìkem, který je vede velmi dobøe a pokud oni sami chtìjí, mùže je kouè školièky hodnì nauèit.

7. Kdybys krátce shrnul naši nìkolikaletou spolupráci v klubu, co nejdùležitìjšího si odneseš, až tato spolupráce jednoho dne skonèí?

Až naše spolupráce jednoho dne skonèí, odnesu si to, že jste mì jako kouè zaèal brát jako èlovìka, ne jen jako pouhého fotbalistu, že jste mi obìtoval nadstandardnì èasu stráveného na høišti i mimo nìj.

8. Poslední otázka: až budeš starší a s fotbalem skonèíš – které úspìchy bys chtìl mít zaznamenané ve svém fotbalovém životopise?

Tady je odpovìï snadná:
1. pevné zdraví a co nejménì zranìní (bez toho nic ve svìtì sportu nedokážeme)
2. chtìl bych se stát vítìzem Ligy Mistrù nebo Evropské Ligy a hrát za prvoligový klub v Anglii, Španìlsku nebo Nìmecku
3. chtìl bych být vyhlášen nejlepším brankáøem Svìta


Dìkuji za Tvùj èas a držím palce!

Michal Kosmál, trenér a kouèMáte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz