Dobrý den,
v dnešním pøíspìvku se pokusím krátce zhodnotit druhý bìh kurzu Trenér brankáøù, který probìhl v termínu 30.9 – 2.10. Musím øíct, že setkání bylo opìt napìchované spoustou zajímavých informací a opìt pootevøelo okénko k dalším úvahám o kvalitì a smìru tak úzce specifikovaného oboru, kterým trénink fotbalového brankáøe je.

Velmi milým pøekvapením pro mì bylo obsazení lektora kurzu. Kromì Petra Kouby, který má celý kurz na starosti, byly celé tøi dny v režii pana Alexandra Vencela. Pøedpokládám, že minimálnì starší generace toto jméno velmi dobøe zná. Tento sympatický èlovìk dnes pracuje pro organizaci FIFA a jezdí se školícím programem Goalkeeping po celém svìtì. A my jsme mìli to štìstí, že se podaøilo pozvat jej k nám, aby nás seznámil se souhrnem svých dlouholetých sportovních a trenérských zkušeností na té nejvyšší úrovni. Všichni kolem brankáøù jistì znají jeho ucelenou práci o tréninku brankáøe- 1.polèas a 2.polèas – výukové knihy a DVD (vydáno ve slovenštinì) vysoké úrovnì, obsahující všechny potøebné informace k tréninku fotbalového brankáøe.

Školící program jako celek postihuje pøípravu fotbalového brankáøe od absolutních zaèátkù až po dráhu profesionálního sportovce. Pro nìkolik trenérù bylo jistì pøekvapením, kolik informací dostali k tréninku žákovských brankáøù. Vìtšina z trenérù se pohybuje spíše u dospìlých èi dorostencù. Proto byl tento návrat k vlastním zaèátkùm pøíjemnou chvilkou a spousta trenérù si zavzpomínala na podmínky, v kterých zaèínala. A také na první trenéry brankáøù, kterých 30 let zpìt bylo jen velmi málo a celé téma tréninku brankáøù stálo na pokraji zájmu fotbalových odborníkù. Od té doby se svìt posunul o øádný kus dopøedu a z chytání se stal v podstatì samostatný sport zasazený do hry jménem fotbal.

V èem ještì byla diskuze tak zajímavá? Pøedevším téma týkající se samotného trenéra brankáøù – jeho pozice, funkce, souèinnost v realizaèním týmu, hodnocení – zpùsobilo mírné vzrušení úèastníkù. Proè zmiòuji právì toto téma? Nedám Vám jedinou konkrétní odpovìï, nabízím však nìkolik otázek, na které si odpovìzte sami:

1. Proè není obecnì práce trenéra brankáøù docenìna?

2. Proè by mìl mít jeho názor menší váhu než názor jiného èlena realizaèního týmu?

3. Proè by tato práce mìla být finanènì ménì hodnocena oproti práci asistenta trenéra?

4. Proè se nikdo nezajímá o rozsah a dùležitost jeho práce a vzpomene si na trenéra brankáøù až v momentì, kdy brankáø dostane hloupý gól?

Takových proè bych ještì pár našel, ale nejsme v ringu a není tøeba se prát. Je však zvláštní, že tento pocit mìla vìtšina z úèastníkù kurzu. Hlavní trenéøi v klubech se kochají nejvyššími licencemi, ale prezentují se uzavøenou hlavou a nestojí o názory èlovìka, který má vìtšinou velmi slušný pozorovací talent, vidí hru jinak a mùže tak svým úsudkem velmi vhodnì doplnit práci celého realizaèního týmu. Dopøedu se omlouvám všem hlavním trenérùm, kteøí se teï urazili. Já osobnì jsem potkal zatím jen jednoho, který otevøenou mysl mìl a doplnil si tak své vlastní postøehy o další, mnohdy dùležité informace. Jak øíkám, není potøeba bojovat, spolupráce je lepší…

Co si odnesu ze školení pro sebe? Nejvíce mì obohatilo téma individuálního plánování pøípravy brankáøe. Už se tímto tématem zabývám nìjaký èas, pokusy už mám za sebou, stále však nemám ten správný ‘‘tvar“, se kterým bych byl spokojený. Nìkdy je to vlastní pohodlnost a netrpìlivost, která mì zastaví nìkde uprostøed hledání. A nìkdy je práce prostì tolik, že opustím pùvodní zámìr a už jej nedokonèím. Toto školení však opìt nabídlo možnosti a návody, kterými se mùže ubírat mùj smìr.

Nakonec se musím trošku pochválit. Zmínil jsem, že se v kurzu probíralo velmi široké spektrum informací – od nejmenších až po profi fotbal. Pøíjemným zjištìním pro mì je, že se v tìchto informacích orientuji, znám je a pracuji s nimi. Obrovskou výhodu mi dává to, že se v klubu pohybuji napøíè všemi vìkovými kategoriemi, díky Brankohraní stojím také u úplných zaèátkù malých brankáøù. Proto mám možnost pracovat se spoustou rùzných zkušeností a odlišností, kterou trénink jednotlivých kategorií pøináší. Vìøím, že novì naèerpané informace pomohou zkvalitnit mou práci a pøinesou prospìch všem svìøencùm, kteøí vkládají nadìji a dùvìru také do mých rukou…:)

PS: Otázka: Jaký pøístup má volit trenér brankáøù, aby dokázal co nejvíce rozvinout sportovní potenciál svého svìøence??? Zajímá Vás odpovìï? Mì taky…poèkejme tedy na další pøíspìvek, který mi zraje v hlavì :):):)Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz