Úvodem chci napsat, že si myslím, že vše už je vymyšleno a vše je vyzkoušeno. Hra brankáøe sice prošla zásadní zmìnou, pokud jde o zapojení brankáøe do hry jako pomocného hráèe (zakládání protiútoku = kopací technika; vykrývání prostoru za zónovou obranou = ètení hry, pøedvídavost, cit pro hru), ale technika chytání nedoznala za posledních tøicet let podle odborníkù až na drobnosti zásadních zmìn.

Posunují se postupy v kondièní pøípravì brankáøe, hledají se nové modely kondièní pøípravy a zatížení organismu, nástroje pro rozvoj síly, výbušnosti, rychlosti reakce, ale výsledný efekt je nakonec souhrnem mnoha okolností. Nazval bych to herní celistvost, kde kromì zmínìných kondièních schopností hraje roli pøirozený talent, samozøejmé zvládnutí techniky chytání a také psychická zpùsobilost a odolnost samotného hráèe.

Specifiènost postu a zodpovìdnost s ním spojená klade nejvyšší nároky na psychiku brankáøe. A to je složka související s mnoha okolnostmi sportovního a soukromého života. Ne nadarmo dnes pùsobí v mnoha klubech týmový psycholog èi èlovìk schopný poradit a pomoci v otázce psychiky samotného hráèe. Ale to je oblast zamìøená spíše na kategorii dospìlých spojenou s odpovìdností za výsledek týmu èi klubu, oblast propojená s penìzi a jinými dalšími vlivy. Tím nechci øíct, že postoje, které si mladí hráèi vytváøejí, a s tím související vzniklé pocity, se mladých hráèù nedotýkají. Právì naopak, jen trošku jinou formou.

Trenér má u hráèù žákovského vìku zásadní vliv a všechny nástroje dalšího rozvoje hráèe v rukách. Od získání si hráèe na svou stranu, ovlivnìní celkového postoje hráèe ke sportu, stejnì jako možnost získat (nebo promarnit!!!) jeho potenciál ve prospìch individuálního a týmového výkonu.

Nebudu se dále pouštìt do vìtších úvah, protože na psychologii sportu jsou tady jiní odborníci a já bych nerad zasahoval do oblasti, ve které mi chybí dostateèné vzdìlání. Tomuto tématu je však potøeba vìnovat pozornost, protože ne nadarmo se ve sportovních èasopisech doèteme, že psychika ovlivòuje sportovní výkon z 80 – 90%. A to je sakra vysoké èíslo! (pokraèování pøíštì)Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz