BENJAMÍNCI

Jaké používat tréninkové metody a nástroje u této skupiny není pøedmìtem této úvahy (podrobnì bude problematika zpracována v jiném materiálu a jistì se zde èasem objeví). Otázkou aktuální je, jak pøesvìdèit nìkoho z mladíkù, aby se dobrovolnì postavil do brány. Mnohdy se totiž stává, že do branky urèí trenér hráèe, kterému to nejde v poli, toho, kdo si moc nevìøí, je o nìco pomalejší než ostatní, prostì cítí se o nìco horší než ti druzí. Znáte to? Už jste to jistì zažili! Úkolem pak je z „odpadlíka“ udìlat dobrého brankáøe. Tohle však necháme zase až na jindy, aby bylo o èem psát.

Jisté je, že by se v tomto vìku nemuseli hráèi striktnì vymezovat rovnou k urèitému postu. Brankáøem se mùže na èas stát budoucí skvìlý útoèník a mùže si to vyzkoušet. Pøílišná vyhranìnost a specializace je pozdìji na škodu pøi rozvoji hráèovy univerzálnosti. Zároveò je to vìk, kdy bych se snažil udìlat s brankáøe spíše chytajícího hráèe než rovnou brankáøe. Jednak není jisté, jestli u chytání kluci vydrží. A druhá, podstatná vìc: všechny dovednosti spojené s postem hráèe v poli - pohybová kultura, práce s míèem, orientace, cítìní a vnímání hry - se budou v budoucnu, kdy bude trénink vedený úzce a specificky smìrem k brankáøským dovednostem, sèítat. A všem nám jde o souèet nejvyšší!

Celý tréninkový proces této vìkové kategorie je vlastnì „hraním si na brankáøe“. Trenér musí hráèi vysvìtlit základní pravidla hry brankáøe a taky dùležité a obecnì platné základy techniky chytání. Benjamínci si opravdu na brankáøe hrají, protože se jim v tréninku mnohdy nedaøí naplnit trenérovy pøedstavy o správnì provedeném øešení. Nemají sílu, jsou malí a pøi èastém zpùsobu hry pøípravek staèí kopnout míè nahoru. Dùležité je neodradit je od zvolené cesty, trénink se dá zvládnout s úsmìvem na obou stranách, hravou a veselou formou. Vyžaduje to však od trenéra nekoneènou trpìlivost a nadhled – vhled do dìtského svìta - a je to tak trochu nevdìèná, zároveò však velmi dùležitá práce. Možná nejdùležitìjší, protože formujete hráèe pro celý jeho budoucí život, a to nejen ten sportovní!

Brankáø získá pøedstavu o tom, jak vypadá jeho hra, co obnáší tento post v týmu a nauèí se základní pohybové dovednosti a návyky dùležité k dalšímu sportovnímu rozvoji. Mìl by zvládnout pochopit základy techniky chytání. Správné uchopení míèe pøi chytání, chytání do koše, zpùsoby krytí pøi støelách po zemi a pøedevším základy techniky pádu na zem. To považuji za velmi dùležité, protože mladíky pak trápí odøené boky a naražené kyèle èi kolena a bolest je odrazuje od dalších brankáøských experimentù. Mimo to je nutné zdùraznit, že v tomto období by mìl brankáø absolvovat maximum tréninkových jednotek pøímo s hráèi a brankáøský trénink by mìl být navíc. V tréninku s hráèi získává pozdìji nenahraditelnou porci pohybových dovedností, naprosto nutných k dalšímu sportovnímu rozvoji smìrem ke kopané a nemìl by být z tohoto procesu vytržen!

Úroveò výkonnosti u benjamínkù je tìžko mìøitelná, obèas jsou skvìlí a jindy k nièemu. Není to však v této fázi dùležité, úspìšnost brankáøe jako mìøítko výkonnosti zaèíná nabývat na významu nìkdy kolem 14 roku v kategorii starších žákù. Do té doby je to trpìlivý proces uèení se brankáøským základùm a dalším, pøedevším všeobecným pohybovým dovednostem. Výsledek èi chyby v utkáních jsou jen doprovodným jevem na dlouhé cestì za naplnìním sportovního snu. (pokraèování pøíštì)Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz