Mladší žáci

Druhou skupinu tvoøí mladší žáci a první rok starších žákù. Nastává období specifikace brankáøského postu a pravidelného tréninkového drilu. I v tomto období je stále nutné, aby brankáø absolvoval velkou èást tréninkového procesu s hráèi, považuji to za nutnost. Rychlé nohy, rytmika, startovní rychlost, práce s míèem, základy gymnastiky, to vše jsou dovednosti, které se dobøe zdokonalují v týmovém pojetí a nezabírají èas pøi specifickém brankáøském tréninku. Pokud brankáø prochází pravidelnì tréninkovým procesem s hráèi, mùže se spolehnout trenér brankáøù, že je hráè kondiènì dobøe pøipraven, zvládá základy práce s míèem nohama a je dostateènì silovì vybaven.

Mùže se pak na svém tréninku plnì soustøedit na rozvoj techniky chytání, který je pøedmìtem náplnì vìtšiny tréninkových jednotek s trenérem brankáøù. V období od 10 do 14 let je potøeba, aby brankáø pochopil a osvojil si všechny dùležité návyky specifické pro post brankáøe. V pozdìjším vìku již nebude prostor pro kroky zpìt a ti ménì zdatní zùstanou bohužel trochu stranou.

V tomto období je nutné, aby brankáø pochopil zásady správného chytání míèe, zvládl perfektnì prstoklad pøi chytání míèe, umìl technicky správnì padat a vstávat (vstávání má také svou techniku) a také zvládl letovou fázi, tedy umìl skoèit po míèi a nebál se letìt vzduchem s následným dopadem na zem. Brankáø by se mìl umìt pohybovat, používat rùzné zpùsoby pohybu dle potøeby – boèní bìh, úkroky, zmìny smìru. Stává se však, že vìtšina projde urèitým dis - koordinaèním obdobím, což vyžaduje od trenéra „chvilku strpení“. Samozøejmostí u této kategorie je pravidelnì zaøazený nácvik techniky chytání vysokých míèù a centrovaných míèù, které pùsobí brankáøùm velké potíže.

Téma samo pro sebe je kvalita, spíše úroveò rozhodování pøi vybíhání na míèe za obranu èi správný odhad pøi vybíhání ze základního postavení v brance. Je to jedna ze složek komplexního brankáøského výkonu, kterou témìø nelze natrénovat. Otázkou je, zdali se vùbec natrénovat dá, v tom pøípadì o kolik se dá posunout její úspìšnost. Pøirovnal bych to k rozvoji rychlosti. Jestliže víme, že rychlost je geneticky podmínìna a její rozvoj se pohybuje v rozsahu 5-7%(možná 10%), s odhadem, ètením hry a zvolením si míry rizika je to podobné. V tento moment pøichází na øadu pøirozený cit pro hru, nadání, talent brankáøe, zkušenosti, psychika a pøedevším úroveò rozhodovacích procesù (tedy to, jak se mu svìt, høištì, hra, situace, jeví v jeho hlavì).

Bavíme se však se o kategorii žákù, kde vezmeme zkušenosti? Proto jsme mnohdy svìdky komických výletù brankáøù mimo pokutové území s následnou otázkou pro trenéra brankáøù: Co je to uèíš?? Chce to trošku klidu a nadhled, protože cesta za úspìchem je dlouhá, mnohdy bolestivá, trpìlivá a vykoupená døinou a odøíkáním. A každý z tìch chlapcù, který se dopustí hloupé chyby, má stejnou šanci dosáhnout na svùj fotbalový Olymp jako kdokoliv jiný. Moudrý ten, kdo se ze svých a cizích chyb pouèí. Nejcennìjším bohatstvím je vlastní prožitá zkušenost.

Samozøejmostí v tréninku této vìkové kategorie je obratnost, která se musí objevit v rùzných formách témìø v každé tréninkové jednotce. Je vhodné ji trénovat ve spojení s chytáním míèe a ne oddìlenì (brankáøská obratnost). Obecnì každý pád na zem bez chyceného míèe má jen polovièní platnost, øekl bych, že jde témìø o zbyteèný pád. Ale je to jen mùj úhel pohledu.

Takže zjednodušený návod pro tuto kategorii zní: chytat, chytat, chytat…na herním tréninku, na brankáøském tréninku, v zápase, ve svém volném èase. Bylo by vhodné, aby brankáøi byli v zápasech rovnomìrnì vytížení, není možné pøivøít jednomu z dvojice èi trojice úplnì dveøe. Výsledek utkání by nemìl být prvoøadý, jde nám pøece o celkový rozvoj a rùst hráèù a o výchovu hráèe pro dospìlou kategorii. Takže i ti ménì schopní, prostì ti prozatím druzí v øadì, musí vìdìt a cítit, že mají nadìji! A jejich práce bude odmìnìna. Fotbalové osobnosti a vzory, sny, nadìje, touha a motivace, to vše spoleènì slouží jako nejlepší palivo pro mladé sportovce! (pokraèování pøíštì)Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz