Starší žáci

Poslední skupinou, o které zde krátce napíši, je kategorie U15, tedy konèící žákovský vìk. Mùžeme polemizovat, jak nastavit rozdìlení, jestli sem zaøadit kategorii U13 a 14. Nepovažuji to však za dùležité. Trénink mezi 13-14 rokem brankáøe si je obsahovì podobný – cílem tréninku je osvojování a zdokonalování brankáøské techniky. Proto jsem zámìrnì vyèlenil U15 jako samostatnou kapitolu, která vyžaduje zvláštní poznámku. Je to vìk, kdy už od brankáøe oèekáváme urèitou úroveò herního výkonu. Zároveò je to vìk, kdy se láme pøechod do dorosteneckého vìku a k tomu se øeší osobní život. Pohled na svìt se mìní, projevuje se puberta, øeší se pøechod na školu, láska, úroveò komunikace s trenéry a rodièi. Objevuje se stále rozdílnost ve fyzické vyspìlosti a každý trenér vidí v brance radìji velkou postavu než dorùstajícího mladíka, který sice výbornì ète hru, skvìle kope, dobøe chytá, ale „když on je holt malej“. Proto následuje dùrazné doporuèení - upozornìní pro trenéry pøed necitlivým upøednostòováním jen na základì výšky!!! Mùžete napáchat škodu do konce sportovního života brankáøe (sebedùvìra, sebehodnocení)!!!.

Co se bude uèit brankáø v tomto vìku? A co od nìj budu jako trenér oèekávat? Pøedevším je to období, kdy by se mìla zaèít zhodnocovat práce vynaložená na všech brankáøských trénincích. Pominu-li získané pohybové dovednosti ze sportovního tréninku s mužstvem, mìla by se projevit také úroveò brankáøských dovedností. Rozvoj techniky chytání, který byl náplní vìtšiny brankáøských tréninkù, by mìl vydat své ovoce. Brankáø by v tomto vìku mìl mít všechny základy chytání zvládnuté a pochopené. Mohu odpustit technický nedostatek a nekvalitní provedení, musí však být zøejmý zámìr a výbìr vhodného øešení vzniklé situace. Brankáø musí vìdìt a znát, jaké øešení je vhodné v dané situaci. Schopnost výbìru øešení je spolu v ruce se zvládnutou technikou chytání mìøítkem kvality hry brankáøe.

Mìl by v tomto vìku umìt zaujímat správné postavení i pod èasoprostorovým tlakem, používat vhodný zpùsob pøesunu v brance dle vývoje situace, automaticky používat brankáøský úkrok a využívat rychlé práce dolních konèetin. Mìl by umìt zvolit øešení pøi standartních situacích soupeøe a volit správné postavení v brance pøi rohových kopech a pøímých kopech, stavìt zeï, urèit vhodný poèet hráèù ve zdi a podílet se na organizaci pøedevším obranné fáze mužstva. Mìl by se aktivnì zapojovat do útoèné fáze mužstva rychlou rozehrávkou, pomocnou pøihrávkou, vhodným otáèením tìžištì hry. Mìl by umìt vyhodnotit, kdy je vhodné vybìhnout, kdy jít na zem èi kdy souboj ustát a vyèkat na vývoj situace.

Samozøejmì, mluvím tady o brankáøi, který je ideální a tohle všechno umí. A vím, že mnohdy to takhle není a nedostatkù je dost a dost. Jisté je, že v tomto vìku je brankáø opravdu schopen po nìkolikaletém cíleném tréninku naplnit všechna tato oèekávání a plnit nároky trenéra, s obèasnými technickými nedostatky. Proè si tedy nedávat ty nejvyšší cíle a nepracovat na všem, co se opravdu do 15 - ti let stihnout dá???

A co je náplní brankáøských tréninkù v tomto období? Nic víc než technika chytání, obratnost, chytání centrovaných míèù, práce na koordinaci dolních konèetin ve spojení s chytáním míèe, chytání míèe v pádu, uèení se správnému postavení pod èasoprostorovým tlakem. V tomto vìku pøibude dùraz na kondièní schopnosti. Budeme chtít, aby byli naši brankáøi silnìjší. Mohou mnohem více posilovat pøedevším s váhou vlastního tìla, vyzkoušet práci s posilovací gumou, využívat posilování na pásech TRX a také všech dostupných pomùcek využívajících systém vyrovnávání nerovnováhy tìla – balanèní plochy, bosu, balance-step. Ne že by do této chvíle neposilovali, ale v tomto vìku nabývá posilování vìtšího významu. Zásadní je v tomto procesu pøedevším kvalita provedení, protože žáci získávají pohybový stereotyp na celý život a shodneme se na tom, že by bylo dobré, aby byl správný. Dbáme na to, aby posilování bylo vyvážené, protože svalové dis-balance jsou pøíèinou mnohých zranìní.

Co napsat na závìr? Snad jen: hodnì štìstí a pevné zdraví. Každý, kdo sleduje fotbal v televizi, vidí èasto špièku ledovce. Namakané, dobøe pøipravené borce, gólmany svìtové extra tøídy. Ani oni však nezískali své schopnosti zadarmo. Také oni museli strávit spoustu hodin na høišti, v tìlocviènì, v posilovnì. Nebo tøeba protahováním doma na podlaze, u sledování zajímavého fotbalového utkání Ligy Mistrù :-) :-) :-).Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz