Jmenuji se - Michal Kosmál a vítám Vás na svých webových stránkách. Vìnujte mi chvíli èasu a hned zjistíte, proè byly vytvoøeny.

Pøeji inspirativní ètení.

Co?

Trénink fotbalového brankáøe. Uèení se všeobecným pohybovým dovednostem, pøedevším však osvojování specifických brankáøských dovedností.

Pro koho?

Pro dìti žákovského vìku bez ohledu na to, kde jsou registrované. Z dùvodu místa konání zejména z opavského regionu. Pro ty, které oslovuje právì post brankáøe, a kteøí nemají možnost setkat se se specializovaným tréninkem brankáøù, s trenérem brankáøù, dostat se vèas k informacím, co a jak se správnì uèit. Pro ty je urèena moje škola.

Proè?

Všude jsou dìti, které si chtìjí hrát. Všude jsou více èi ménì nadané dìti, z nichž nìkteré baví chytat. Mì baví práce s dìtmi a baví mì malé brankáøe uèit chytat. Mám chu to dìlat, protože je to èinnost pro dìti a tá má smysl vždy. Chci se podìlit o své zkušenosti, pøedávat je dále a to v rámci celého regionu a pozvednout tak povìdomí o brankáøském postu. A to právì touto jednoduchou cestou. Sportovní potenciál brankáøù na Opavsku není o nic menší, než v kterémkoli jiném regionu.

Jak?

Na základì mých dlouholetých zkušeností z profesionálního sportu jako hráèe nebo trenéra. Trenéra se zkušenostmi s vedením dìtí, dorostencù a mužù. Má práce je postavena na respektu jednotlivých vìkových období, tedy „šiju“ specifický brankáøský trénink každému na tìlo.

Mùj cíl?

Poskytnout dìtem, skrz kvalitnì poskytovanou službu, možnost rozvíjet se v tom, co je baví.

Pøeji inspirativní ètení.
Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz

Statistiky stránek

TOPlist